Privacy

Stichting Het Buitenhof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Het Buitenhof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid. 
 • Ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en wij deze respecteren.

Als Stichting Het Buitenhof zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Het Buitenhof
Postbus 109
2800 AC Gouda
E: info@buitenhof.nl
T: 0182-587058

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door Stichting Het Buitenhof verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een reisovereenkomst
 • Het adviseren van een geschikte vakantie, passende bij uw persoonlijke situatie
 • Het verlenen van de gewenste en vereiste begeleiding en zorg, passende bij uw persoonlijke situatie
 • Het versturen van nieuwsbrieven  
 • Het maken van een reisverslag
 • Het gebruiken van vakantiefoto’s ter illustratie van onze reisgids, website, nieuwsbrieven en social media-pagina’s
 • Promotionele doeleinden
 • Verzending van onze brochures en mailings

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, roepnaam, achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats, provincie, land
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • BSN-nummer (alleen in geval van zorgovereenkomsten)
 • Paspoortgegevens / kopie paspoort (nummer, uitgiftedatum, uitgifteplaats)
 • Gegevens gezondheid / medische informatie

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief ontvangt u wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. Wanneer u deze niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden via de afmeldingsknop van desbetreffende nieuwsbrief of telefonisch via de afdeling Informatie & Reserveringen van desbetreffend reislabel.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Derde partijen zijn bijvoorbeeld vrijwilligers, vervoerders, drukkerijen en postverwerkingsbedrijven, accommodatieverschaffers, zorginstellingen en zorgverzekeringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Alleen in geval van het organiseren van vakanties buiten de Europese Unie (EU), zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, indien het betrekking heeft op het kunnen uitvoeren van de overeengekomen reis-en zorgdiensten.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Het Buitenhof bewaart persoonsgegevens uiterlijk tot 5 jaar na terugkomst van jouw laatste vakantie. Fotomateriaal wordt maximaal 10 jaar gebruikt.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen;

 • Autorisatie procedure; slechts medewerkers die hiertoe geautoriseerd zijn kunnen bepaalde persoonsgegevens verwerken
 • Persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Persoonsgegevens cq. reizigersdossier worden bewaard in en afgesloten ruimte
 • Persoonsgegevens die via een besloten website te benaderen zijn, zijn via een beveiligde internetverbinding te herkennen zijn aan het groene slotje (HTTPS)

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien u wilt dat Stichting Het Buitenhof uw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kunt u:

 • Telefonisch contact opnemen via 0182-587058
 • Mailen naar: info@buitenhof.nl
 • Een brief sturen:
  Stichting Het Buitenhof
  Postbus 109
  2800 AC Gouda

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement en deze privacyverklaring. Check deze privacyverklaring daarom regelmatig voor een update van ons privacybeleid.

Gouda, April 2018